Hoofdcontent

Governance Code Cultuur

Integriteit en verantwoording

De stichting Kunst & Co is op 1 augustus 2016 ontstaan door een fusie van Stichting C en Mondriaanhuis Uden.

Bezoek- en postadres: 
Mondriaanplein 16a-18
5401 HX  Uden 

KVK nummer: 17182241
BTW nummer:  8152 37 807 B01
RSIN nummer: 8152.37.807
IBAN: NL91RABO0115564411
E-mailadres:  info@kunstenco-uden.nl
Telefoonnummer: 0413 – 26 22 85


Governance Code Cultuur

Stichting Kunst & Co onderschrijft de Governance Code Cultuur. De Code is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De code kan worden geraadpleegd op de website www.governancecodecultuur.nl.
Stichting Kunst & Co kent de Governance Code Cultuur en past de principes en aanbevelingen toe. De Code is nadrukkelijk opgenomen in de Statuten. Momenteel hanteert de stichting een bestuursmodel.

Het bestuur wordt gevormd door onafhankelijke leden (voorzitter, secretaris, penningmeester en lid met personeelszaken als aandachtspunt) en leden vanuit de samenwerkende partners, te weten: het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, professionele culturele instellingen en erfgoedinstellingen. Voor de onafhankelijke leden is een rooster van aftreden opgesteld. 


Doel

De stichting heeft ten doel: het met elkaar verbinden van cultuur en de lokale bevolking alsmede het tot stand brengen en het in stand houden van een netwerk van cultuur- en onderwijsinstellingen in het kader van cultuureducatie, alles in de ruimste zin. De stichting streeft niet naar winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • een samenhangend aanbod van activiteiten te (laten) organiseren om de lokale bevolking op onderwijskundig en/of artistiek verantwoorde wijze kennis te laten maken met kunstuitingen in diverse kunstdisciplines en hen daarin al dan niet actief te betrekken.
  • Het toekennen van gelden ten behoeve van het ontwikkelen, begeleiden, voorbereiden en uitvoeren van culturele en kunstzinnige activiteiten en/of producten door en voor de leerlingen;
  • Het aanstellen en aansturen van educatoren die het rechtstreekse contact met het onderwijs onderhouden en een coördinator vrijetijd en wijken die gezamenlijk (intern) verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering van de doelstelling.
  • Het beheren van een multi-educatieve ruimte in het Mondriaanhuis aan het Mondriaanplein 16-18 te Uden, gezamenlijk met de Openbare Bibliotheek Uden
  • Het verwerven van subsidies en andere bijdragen ter verwezenlijking van het doel van de stichting
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Beleidsnotitie en jaarverslag

Strategische Meerjarenvisie 2021-2024
Meerjaren uitvoeringsplan 2021-2024 
Jaarverslag 2018 
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020

Bestuurssamenstelling:

De heer M. van Merwerode, voorzitter
De heer E. van Egeraat, secretaris
De heer C. Veraa, penningmeester
De heer N. den Hollander, lid (met aandachtspunt PZ in portefeuille)
Mevrouw J. Tillemans (namens PO katholieke scholen)
Mevrouw A. van der Lee (namens PO openbare scholen)
De heer M. van den Akker (namens VO afd. Havo/VWO
De heer R. Marneffe (namens VO, afd. VMBO)
Mevrouw A. de Groot (namens erfgoedinstellingen)
De heer G. de Louw (namens Directie Overleg Cultuur)


Rooster van aftreden

De voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid met PZ in portefeuille zijn onafhankelijk (d.w.z. zij vertegenwoordigen geen achterban) en nemen plaats in het bestuur voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal 1 x verlengd worden. Bekijk hier het rooster van aftreden.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Kunsteducatie. Het bestuur is onbezoldigd.