ALGEMENE VOORWAARDEN 2020-2021

 

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle activiteiten van Kunst & Co. Door invulling van het inschrijformulier verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
Het seizoen loopt van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021

Aanmelding/toelating/deelname
Aanmelding voor een activiteit kan uitsluitend door invulling en ondertekening van het inschrijfformulier of via www.kunstenco-uden.nl
Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.
Bij aanmelding voor een cursus geeft u aan de gehele cursus te willen volgen en een eventueel reeds gevolgde (proef)les telt dan als eerste les uit die cursus.
Bij onvoldoende inschrijvingen heeft Kunst & Co het recht om een cursus te annuleren.
Kunst & Co behoudt zich het recht om een cursist, met opgave van redenen, de toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen

Tarieven
De lesgelden, zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld en worden telkens per cursus(jaar) vastgesteld.

Voor kinderen/jeugdigen en volwassenen gelden verschillende tarieven . Onder kinderen/jeugdigen wordt verstaan t/m 20 jaar. Als peildatum wordt de start van het nieuwe seizoen gehanteerd (1augustus 2020).

Tussentijds beëindigen van een muziek(proef)pakket is niet mogelijk en er is ook geen restitutie mogelijk

Tussentijds beëindigen van een cursus
In het eerste jaar

Is tussentijds beëindigend van de individuele muzieklessen (jaarcursus) niet mogelijk. Er is ook geen restitutie mogelijk en dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging van alle groepslessen. itzondering hierop is als de leerling langdurig ziek is of verhuist buiten de gemeente Uden.  Er geldt dan een opzegtermijn vanaf de 1e dag van de volgende kalendermaand vanaf datum binnenkomst mail.

Na het eerste jaar
Is het mogelijk om tussentijds de individuele muzieklessen (jaarcursus) te beëindigen.
Dit geldt niet voor de groepslessen (< dan 30 lesweken)

Voorwaarden uitschrijven
Dit dient u schriftelijk te melden aan Kunst & Co via, els@kunstenco-uden.nl 
Hiervoor geldt dat de datum van binnenkomst per mail als leidend gebruikt wordt. Er geldt dan 1 maand opzegtermijn vanaf de 1e dag van de volgende kalendermaand vanaf datum binnenkomst mail. Aanvragen voor restitutie en/of uitschrijvingen worden niet in behandeling genomen als deze mondeling of via de docent worden doorgegeven. U wordt op het einde van het cursusjaar automatisch doorgeplaatst naar het volgend cursusjaar, als u zich wilt uitschrijven dient u dit kenbaar te maken via de mail of een uitschrijfformulier bij de administratie. Bij herinschrijving tijdens het lopende schooljaar voor dezelfde cursus betekent dat u achteraan op de wachtlijst komt.

Uitval van lessen
 Als er  lessen komen te vervallen b.v. ziekte docent  zal de docent in eerste instantie proberen om deze lessen in te halen. Lukt het niet dan krijgt u op het einde van het cursusjaar restitutie voor de uitgevallen lessen. Als u zelf verhinderd bent en kunt u i.o.m. de docent deze les niet inhalen dan is er geen recht op restitutie.

Betalingsvoorwaarden t.a.v. de lesgelden Kunst & Co cursusjaar 2020-2021

Kunst & Co maakt (nog) geen gebruik van incasso. U dient de betaalopdracht(en) zelf bij uw bank in orde te maken.

Voor schooljaar 2020-2021 is het mogelijk het lesgeld in 1, 4 of 8 termijn(en) te betalen.

Bij betaling in 1 termijn: betaling dient vóór 15 november 2020 te zijn voldaan.

Bij betaling in 4 termijnen: betalingen dienen vóór 15 november 2020, 15 januari, 15 maart en 15 mei 2021 te zijn voldaan.

Bij betaling in 8 termijnen: betalingen dienen vóór 15 oktober, 15 november, 15 december 2020, 15 januari, 15 februari, 15 maart, 15 april en 15 mei 2021 te zijn voldaan.

Wanneer een debiteur zijn betalingsregeling niet (tijdig) nakomt geeft Kunst & Co de betaling uit handen aan een incassobureau. De hiervoor gemaakte kosten en wettelijke rente zijn voor rekening van de debiteur.

Aansprakelijkheid
Kunst & Co aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van bezittingen van cursisten en/of derden, eventuele gevolg of productschade (b.v. verfschade in kleding tijdens de beeldende cursussen). De cursist is aansprakelijk door hem/haar aangebrachte beschadigingen aan hem/haar terbeschikkinggestelde instrumenten, cursusgereedschappen en meubilair. Bij sommige cursussen is het dragen van preventieve beschermingsmiddelen nodig (denk aan gehoorbescherming, stofkappen e.d.). Informatie kunt u inwinnen bij de betreffende docent. Kunst & Co draagt hier geen verantwoording voor, u dient zelf zorg te dragen voor deugdelijke beschermingsmiddelen.

Sociaal minimum inkomen
Wil u uw kind graag mee laten doen aan b.v. muziek-dans-theater-musical of een beeldende activiteit, maar u heeft daar niet de financiële middelen voor, dan kunt u een financiële compensatie aanvragen bij het Jeugdfonds sport & cultuur. Wil u hierover meer informatie dan bezoek de website https://jeugdfondssportencultuur.nl

Privacy/fotografie
In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens informeren wij u dat Kunst & Co uw persoonlijke gegevens opneemt in de administratie. Kunst & Co gebruikt deze gegevens voor de verwerking van uw inschrijving en de uitvoering van de gesloten cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over nieuwe cursussen, exposities en voorstellingen.

Het is mogelijk dat in opdracht van Kunst & Co tijdens lessen, presentaties en/of voorstellingen foto’s, beeld en/of geluidsopnames worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt voor publicitaire doeleinde zoals brochures, websites en flyers. Indien u hier bezwaar tegen heeft kun u dit voor de aanvang van de cursus waaraan u deelneemt schriftelijk kenbaar maken aan Kunst & Co.

 Lesuitval door calamiteiten en overmacht

Bijzondere omstandigheden:
In maart 2020 is Nederland geconfronteerd met corona. Verregaande maatregelen werden genomen om het virus zoveel mogelijk in te dammen, zoals de lockdown waardoor alle cursussen op de verschillende locaties stilgelegd zijn, Stichting Kunst & Co neemt in dergelijke situaties (corona is een voorbeeld) besluiten op basis van overheidsinformatie, het belang van cursist én docent in acht nemende. Kunst & Co behoudt zich het recht om, indien de situatie daarom vraagt, lessen op een andere manier aan te bieden of indien mogelijk te verplaatsen naar een andere locatie. Indien de lessen daarmee op een gelijkwaardige wijze aangeboden kunnen worden is restitutie van lesgeld niet aan de orde.