Hoofdcontent

Over ons

De stichting Kunst & Co is op 1 augustus 2016 ontstaan door een fusie van Stichting C en Mondriaanhuis Uden.

 

Bezoek- en postadres
Mondriaanplein 16a-18
5401 HX  Uden 

 

KVK nummer: 17182241
BTW nummer:  8152 37 807 B01
RSIN nummer: 8152.37.807
IBAN: NL91RABO0115564411
E-mailadres:  info@kunstenco-uden.nl
Telefoonnummer: 0413 – 26 22 85

 

Doel
De stichting heeft ten doel: het met elkaar verbinden van cultuur en de lokale bevolking alsmede het tot stand brengen en het in stand houden van een netwerk van cultuur- en onderwijsinstellingen in het kader van cultuureducatie, alles in de ruimste zin. De stichting streeft niet naar winst.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • Een samenhangend aanbod van activiteiten te (laten) organiseren om de lokale bevolking op onderwijskundig en/of artistiek verantwoorde wijze kennis te laten maken met kunstuitingen in diverse kunstdisciplines en hen daarin al dan niet actief te betrekken.
 • Het toekennen van gelden ten behoeve van het ontwikkelen, begeleiden, voorbereiden en uitvoeren van culturele en kunstzinnige activiteiten en/of producten door en voor de leerlingen;
 • Het verwerven van subsidies en andere bijdragen ter verwezenlijking van het doel van de stichting
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsnotitie en jaarverslag
Jaarverslagen 
Strategische Meerjarenvisie 2021-2024
Meerjaren uitvoeringsplan 2021-2024 
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2023

 

Bestuurder:
Janneke van Summeren

De Raad van Toezicht:

 • De Raad van Toezicht (per 01-07-2023) kent vier leden:
 • De heer M. van Merwerode (voorzitter)
 • De heer J. van Amelsvoort (lid)
 • Mevrouw M. Klijs (lid)
 • De heer C. Veraa (lid)

Voor de RvT is een rooster van aftreden opgesteld. 

 

De Raad van Advies:

 • De Raad van Advies wordt gevormd door stakeholders, te weten:
 • Kiem onderwijs en opvang
 • SAAM Scholen
 • Udens College, afdeling VMBO
 • Udens College, afdeling Havo/VWO
 • Erfgoedinstellingen
 • Professionele culturele instellingen 
   

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor medewerkers maakt deel uit van de CAO Kunsteducatie. Het bestuur is onbezoldigd.